ГАГНУУРЫН ОЛОН УЛСЫН ISO9606 БҮЛЭГ СТАНДАРТ МОНГОЛД

2021-06-25 19:15:54

ГАГНУУРЫН ОЛОН УЛСЫН ISO9606 БҮЛЭГ СТАНДАРТ МОНГОЛД:

Гагнуурын олон улсын ISO9606 бүлгийн 6 нэр төрлийн стандар,  үндэсний MNS стандартаар баталгааж үйлдвэрлэлд хэрэгжихэд бэлэн боллоо.

1. MNS ISO 9606-1:2021 “ГАГНУУРЧНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ШАЛГАЛТ. ХАЙЛУУЛЖ ГАГНАХ. 1-Р ХЭСЭГ: ГАН.”

2. MNS ISO 9606-2:2021 "ГАГНУУРЧНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ШАЛГАЛТ. ХАЙЛУУЛЖ ГАГНАХ. 2-Р ХЭСЭГ: ХӨНГӨН ЦАГААН ТҮҮНИЙ ХАЙЛШ".

3. MNS ISO 9017:2021 “МЕТАЛЛЫН ГАГУУРЫН ХОЛБОЛТЫН ЭВДЭХ СОРИЛ. ХУГАЛАХ СОРИЛ".

4. MNS ISO 10042:2021 “ГАГНУУР. ХӨНГӨН ЦАГААН ТҮҮНИЙ ХАЙЛШИЙН НУМАН ГАГНУУРЫН ХОЛБОЛТ. СОГОГИЙН ЧАНАРЫН ТҮВШИН".

5. MNS ISO 5817:2021 “ГАГНУУР, ДИЦ, ЖУУГААН БА ТЭДГЭЭРИЙН ХАЙЛШИЙГ ХАЙЛУУЛЖ ГАГНАСАН ХОЛБОЛТ. (ЦАЦРАГИЙН ГАГНУУР ХАМААРАХГҮЙ)"

6. MNS ISO 17637:2021 “ГАГНУУРЫН ХОЛБОЛТЫН ҮЛ ЭВДЭХ СОРИЛ. ХАЙЛУУЛЖ ГАГНАСАН ХОЛБОЛТЫН ГАДНА ҮЗЛЭГИЙН СОРИЛ".

Дээрх стандартуудыг Монголд нутагшуулах, үйлдвэрлэлд нэвтэрүүлэх, хэрэглэх, сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэлт өөрчлөлт, сайжруулалт хийх том ажил та бидний өмнө ирээд байна.