Сургалтын албаны танилцуулга

СУРГАЛТЫН АЛБА:

  • Сургалтын албаны танилцуулга:  Герман Монголын МСҮТ-ийн сургалтын алба нь менежер, арга зүйч, мэргэжлийн  багш нарын бүрэлдэхүүнтэй 2020-2021 оны хичээлийн жилд 10 хүний орон тоотой үйл ажиллагаагаа явуулж байна. ХНХЯ-ны тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэжил олгох, мэргэшүүлэх сургалтыг чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу  жилийн болон түр сургалтыг олон улсад багшлах ажиллах эрхтэй, ажлын туршлага, заах арга зүйч, тэргүүлэх зэргийн багш нар суралцагчдад мэдлэг олгож,  ур чадвар, хандлага эзэмшүүлдэг.