Токарь фрезерчин

Токарьчин

·     Токарийн ажлын тухай ойлголт

·    Токарийн суурь машиныг ажилд бэлдэх, токарийн ажилд хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэлүүдийг сонгож, ашиглаж сурах

· Токарийн ажилд хэрэглэгдэх хэмжилтийн багажуудтай харьцаж ажиллаж сурах

·  Токарийн  ажилд  хэрэглэгдэх  материалуудын  шинж чанаруудыг мэдэх

·  Токарийн ажлын анхан шатны дадалтай болсон байна.